Уведомление до членовете

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЛИЦАТА

ОТНОСНО  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ“ТРИНОГА”

(в сила от 25.05.2018 г.)

Кои сме ние?

Сдружение “Тринога” е сдружение с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление: с. Желен 2267, Даскаловата къща, България, с БУЛСТАТ: 175102568, наричано по-долу  „Сдружение “Тринога” или “администратор”.

За контакти със сдружение „Тринога“, моля да се свържете с председателя г-н Филип Кирилов, тел: +359 885050565, ел. поща: trinogamedia@gmail.com.

Нашите мисии:

Мисиите на сдружение „Тринога“ са подкрепа на биоразнообразието, социално единство и личностно развитие. Постигаме ги чрез здравословния начин на живот, опазването и възстановяването на околната среда и подобряването на качеството на живот на обществото, в което живеем. Основен център на нашата дейност е дом “Вегетариум”, местност Черни камик, с. Желен.

Защита на личните данни в сдружение „Тринога“:

Сдружение “Тринога” обработва вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните – наричан по-долу: “Регламент”. За сдружение “Тринога” защитата на личните данни на лицата и законосъобразното им обработване са приоритет.

Подробна информация за обработването на личните данни, защита на личните данни и  Вашите права, може да намерите в Политика за защита на личните данни на сдружение „Тринога“, достъпна на www.vegetarium.info.

Къде се обработват личните данни?

Личните данни на физически лица обработваме: а/ на място в “Дом Вегетариум” (находящ се в местност Черни камик, с. Желен, България), б/ при получаването им през интернет портал “Вегетариум” (www.vegetarium.info), наричан по-долу и “Платформа” и в/ при организирани събития с участие на сдружение „Тринога“.

Целите за които събираме и обработваме лични данни на физически лица са: За регистрация на лица при настаняване;

 • За събиране на дарения за подкрепа дейността на сдружение “Тринога”;
 • За предоставяне за ползване от членовете на сдружение “Тринога” на блага и услуги на място в с. Желен;
 • За доставка на изделия на сдружение “Тринога” до членовете му по целия свят;
 • За предоставяне на поддръжка при технически неизправности, или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
 • За предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн дарения и свързаните с тях доставки от сдружение “Тринога” , както и при загуби и измами;
 • За спазване нормативните изисквания и разпорежданията на власти и надзорни органи, това включва използване на личните данни за спазване на правилата за счетоводна отчетност;
 • За идентификация на лице като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар в –www.vegetarium.eu;
 • За популяризиране дейността на сдружение „Тринога“ посредством изпращане на информационни материали;
 • За осъществяване на комуникация с Вас;
 • За спомагателните дейности, свързани с тези цели.

 

Обработваме следните лични данни на предвидените в Регламента основания и за следните цели:

 1. На законово и договорно основание  следните категории данни:
 2. Данни за профила Ви като член – гост на сдружение “Тринога” и данни, необходими за събиране на такси и дарения:

– онлайн – през интернет портал “Вегетариум” – www.vegetarium.eu , в който се създава Вашия профил (за да станете член – гост) след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на Портала и нашия блог.

– на място в дом “Вегетариум”, за ползване на материална база, доставка на блага и услуги на сдружение “Тринога”:

 •    Вашите имена;
 •    Електронна поща;
 •    Парола;
 •    Телефонен номер на лицето;
 •    Адрес – държава, град, пощенски код, адрес;
 •    Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес.
 1. Данни за регистрация при престой в дом “Вегетариум”:
 • Вашите имена;
 • ЕГН /ЛНЧ;
 • Дата на раждане;
 • Пол;
 • Гражданство;
 • Номер на документ за самоличност;
 • Дата на издаване и валидност на документ за самоличност;
 • Държава издала документа за самоличност;
 • Държава на раждане;
 • Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

 

 1. На основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – потвърждение в специален прозорец в онлайн платформа www.vegetarium.info:

Данни за получаване на периодичен бюлетин (новини, предложения, обяви и други) от сдружение “Тринога”:

 •    Две имена;
 •    Електронна поща.

Можете да оттеглите Вашето съгласие за получаване на периодичен бюлетин чрез настройките на профила си или съгласно Политика за защита на личните на сдружение „Тринога“, която е публикувана на www.vegetarium.info. При оттегляне на съгласието обработването на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

III. На основание легитимен интерес на сдружение “Тринога” или на трета страна, когато същите имат преимущество над интересите или основните права и свободи на лицата, чиито данни обработва сдружение “Тринога” /например с цел предотвратяване на престъпления включително измами, предотвратяване изпиране на пари и финансиране на тероризъм; други законосъобразни цели.

 1. Обработване и публикуване на снимки от събития на сдружение „Тринога“
 •    При провеждане на събития правим снимки които публикуваме на www.vegetarium.infoи facebook страницата на сдружение „Тринога“.

Ако не желаете да вземате участие – необходимо е да попълните предоставената ви на място декларация за отказ на публикуване на Ваши снимки,  както и да не участвате в снимките 🙂

Кой друг получава Вашите лични данни?

 1. Куриерски фирми за доставка.
 2. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания.
 3. Счетоводители на сдружение „Тринога“.
 4. Лица, с които сдружение „Тринога“ е сключило договор, по силата на който е възложило на тези лица обработването на лични данни по организационни и други причини.

 

Вашите данни се обработват за следните срокове:

 •    Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последното влизане в профила Ви.
 •    Данни от блога към Платформата са свързани с публикуваните от Вас коментари под статии и видеа, поради което представляват упражняване на Вашето конституционно право на свободно изразяване в избран от Вас формат и съдържание. Затова не се определя краен срок, след изтичането на който се преустановява тяхната обработка, а вместо това Ви се предоставя възможност да премахнете публикуваното съдържание. Когато съдържанието на конкретен коментар съдържа обидни думи или фрази, позорящи, клеветнически и/или уронващи доброто име на Администратора твърдения, Администраторът има правото въз основа на свои или на трети лица легитимни интереси да свали съдържанието на коментара от своите сайтове.
 •    Данни за регистрация при престой – до изтичането на 1 годинa от датата на конкретната поръчка.
 •    Данни за получаване на периодичен бюлетин – до оттегляне на съгласието за получаване на бюлетина или до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн активност в профила Ви на Платформата.
 •    Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност- счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

Вашите права във връзка с личните Ви данни

 1. Право на достъп, включително право на копие на данните Ви в процес на обработка:
 •    По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;
 1. Право на коригиране на неточни лични данни
 •    Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да сторите през Вашия профил или като се обърнете към нас с писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;
 1. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
 •    Отпадане на необходимостта от обработване;
 •    Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
 •    Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

 1. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:
 •    предоставяме данните директно на Вас;
 •    при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;
 1. Право да възразите срещу директния маркетинг – получване на периодичен бюлетин:
 •    Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
 1. Право на ограничаване на обработването на личните данни.

Имате право да поискате от сдружение „Тринога“ да ограничи обработването на личните Ви данни. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина.

 1. Право на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган в България е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите на място от Администратора или по електронен път след запитване до председателя на сдружение “Тринога” и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи.

Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране:

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

Промени в настоящето Уведомление:

Периодично ще актуализираме текста на настоящия документ с цел да ви осигурим максимално актуална и точна информация относно обработването на вашите данни в съответствие Политиката за защита на личните данни в сдружение „Тринога“ и в изпълнение на приложимото законодателство в областта на личните данни. Всяка промяна ще бъде обявена на интернет страницата на сдружение „Тринога“.