Политиката ни за защита на лични данни

Политика за защита на личните данни  в  сдружение с

нестопанска цел „Тринога“

(приета с решение от 18 май 2018 г. на сдружение с нестопанска цел „Тринога“)

 

 

Общи положения и определения

 

Чл. 1. (1) Настоящата политика за защита на личните данни на сдружение с нестопанска цел „Тринога“ („сдружение „Тринога“) се прилага в сдружение „Тринога“ и се основава на изискванията и принципите за защита на личните данни приети с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламент (ЕС) 2016/679  или Общ регламент относно защита на данните).

(2) Сдружение с нестопанска цел „Тринога“, БУЛСТАТ 175102568, със седалище и адрес на управление: България, пощенски код 2267, с. Желен, местност  Букор, Даскалова къща е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Чл. 2. По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) и настоящата Политика, използваните в този документ определения имат следното значение:

(а) Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

(б) Обработване  означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

(в) Администратор е всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в правото на Република България;

(г) Субект на данни – е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация, представляваща лични данни пряко или непряко;

(д) Легитимен интерес на сдружение „Тринога“ или на трета страна, когато същите имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субекта на данни / физическо лице/, например с цел предотвратяване на престъпления включително измами и др.

Чл. 3. Сдружение „Тринога“  уважава правата на физическите лица и полага усилия за защита срещу неправомерното обработване на личните данни на физическите лица. В съответствие с действащото законодателство Сдружение „Тринога“ прилага съответните мерки защита на личните данни на физическите лица.

Чл.4. Тази политика за защита на личните данни на сдружение „Тринога“  има за цел да информира физическите лица за целите и основанията за  обработване на личните данни, правата на субектите на данните, категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволен характер на предоставяне на данните, информацията за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Обработване на лични данни

 

Чл.5. Сдружение „Тринога“  като администратор на лични данни обработва лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и/или организационни мерки при спазване на следните принципи:

(а) законосъобразно, добросъвестно и прозрачно по отношение на субекта на данните обработване на личните данни (законосъобразност, добросъвестност и прозрачност)

(б) Данните се събират за конкретни, легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели („целесъобразност при обработване на личните данни и ограничение на целите“)

(в) пропорционалност и ограничение на обработване на личните данни във връзка с целите, за които се обработват данните („свеждане на данните до минимум“);

(г) точност и актуалност на обработване на лични данни.

(д) ограничение на съхранението за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“)

(e) Обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“)

Чл. 6. Сдружение „Тринога“  обработва лични данни само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

(а) обработването е необходимо за изпълнение на договор със сдружение „Тринога“, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

(б) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо сдружение „Тринога“  в качеството на  администратор на лични данни.

(в) Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели. В случаите, когато личните данни се обработват единствено на основание дадено съгласие, субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттегляне на съгласието от субекта на данни не е приложимо в случаите, когато обработването на данните е основано и на  т. „а“ и „б“ по-горе.

Чл. 7. Сдружение „Тринога“, като администратор не обработва лични данни разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическото лице, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

 

  1. Цел на обработване на лични данни.

 

Чл. 8. Сдружение „Тринога“ обработва данни с цел предоставяне на услуги, конкретно описани в Уведомление до лицата относно защита на личните данни в сдружение с нестопанска цел „Тринога“.

Предоставянето на лични данни от лицата е доброволно. В случай на отказ от предоставяне на лични данни, сдружение „Тринога“ няма да предостави исканата услуга доколкото обработването на лични данни в най-голям обем е в изпълнение на законово задължение или сключен договор.

Чл. 9. Освен описаните случаи, обработване на лични данни на субекти на данни е допустимо при наличие на легитимен интерес на сдружение „Тринога“ или на трета страна, когато същите имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субекта на данни /физическото лице/, например с цел предотвратяване на престъпления включително измами, предотвратяване изпиране на пари и финансиране на тероризъм, други законосъобразни цели.

Чл.10. Личните данни на субектите се съхраняват в законоустановените срокове съгласно изискванията на приложимите специални закони.

Чл.11. Лицата, ненавършили 18 (осемнадесет) години са  субекти на данни с право на по-високо ниво на защита на техните лични данни. Ако детето е под 16 години това обработване е законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето.

 

  1. Права на субектите на данни (клиентите физически лица, за които се отнасят данните)

 

Чл. 12. Право на информираност (във връзка с обработването на личните данни на субекта на данни от сдружение „Тринога“ – физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация за сдружение „Тринога“ като администратор на лични данни, както и за обработването на личните му данни. Тази информация включва: данни, идентифициращи сдружение „Тринога“ както и негови координати за връзка, вкл. координатите за връзка с Председателя на сдружение „Тринога“; Целите и правното основание за обработването; Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива; Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна/ трета държава (когато е приложимо); Срока на съхранение на личните данни; Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова); Информация за всички права, които субектът на данни има; Правото на жалба до надзорния орган. Посочената информация е в документа Уведомление до лицата относно защита на личните данни в сдружение с нестопанска цел „Тринога“, наличен на интеренет страницата на сдружение „Тринога“ .

Чл. 15. Право на достъп до собствените си лични данни – субектът на данните има право да получи от сдружение „Тринога“ потвърждение дали се обработват лични данни свързани с него и ако това е така да получи достъп до данните и следната информация: Цел на обработване; Съответните категории лични данни; Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива; Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо); Срока на съхранение на личните данни; Съществуване на правото на коригиране на лични данни, както и правото на възражение срещу обработване на лични данни; Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова); Информация за всички права, които субектът на данни има;

Чл. 16. Право на коригиране на лични данни (ако данните са неточни) – субектът на данни има право да поиска от сдружение „Тринога“ да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни свързани с него.

Чл. 17. Право на изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“) – Субектът на данни може да поиска от сдружение „Тринога“  изтриване, ако е налице едно от следните условия: Ø Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; Ø Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което единствено се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването /обработване по силата на нормативно задължение на сдружение „Тринога“, сключен договор със сдружение „Тринога“/;

Чл. 18.  Субектът на данните има право да възразява срещу обработването, ако няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

Чл.19. Право на ограничаване на обработването от страна на сдружение „Тринога“ или обработващ лични данни – за възможността от упражняване на това право, са необходими конкретни условия, като: Ø Точността/актуалността  на личните данни се оспорва от субекта на данните. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на сдружение „Тринога“ а провери точността на личните данни;  ØОбработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; Ø сдружение „Тринога“  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; Ø Субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на сдружение „Тринога“ имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

Чл.20. Право на преносимост на личните данни между отделните администратори – субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на сдружение „Тринога“ , в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от сдружение „Тринога“ , на което личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от сдружение „Тринога“  към  друг администратор, само когато това е технически осъществимо.

Чл. 21. Право на възражение спрямо обработването на негови лични данни- субектите на данни имат право да възразят пред сдружение „Тринога“  срещу обработването на личните им данни, като сдружение „Тринога“ ще прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг сдружение „Тринога“  ще прекрати обработването незабавно.

Чл. 22. Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

Чл. 23. Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени – ако субекта на данни счете, че правото му на защита на личните данни и неприкосновеност е било нарушено, то може да подаде жалба пред съответния надзорен орган-Комисия за защита на личните данни или да търси правата си по съдебен ред.

 

  1. Разкриване на лични данни

 

Чл. 24. Сдружение „Тринога“ може да разкрива лични данни на следните категории лица:

(а) Лицата, за които се отнасят данните, а именно: лица, ползващи услуги или продукти или подали искане за ползване на такива, както и лицата, които са страни по договори със сдружение „Тринога“;

(б) Лица, които имат право на достъп до лични данни по силата на закон или други нормативен акт;

 

  1. Ред за упражняване на правата

Чл. 25. (1) При упражняване на правото си на достъп физическите лица,  имат право по всяко време да поискат от сдружение „Тринога“:  1. потвърждение за това, дали отнасящи се до тях  данни се обработват от сдружение „Тринога“, какви са целите на обработването, категориите данни и получателите на тези данни или категориите получатели, на които данните се разкриват;  2. сдружение „Тринога“ да изпрати до тях съобщение до тях в разбираема форма, съдържащо личните данни, които се обработват и всяка налична информация източника на тези данни;  3. информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическите лица, поне в случаите на автоматизирани решения по реда на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни; (2) При поискване, сдружение „Тринога“ предоставя информацията по ал. 1 безплатно. (3) Физическите лица имат право по всяко време да поискат от сдружение „Тринога“ да:  1. заличи, коригира или блокира техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащото законодателство  2. Сдружение „Тринога“  да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни на физическите лица за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с т. 1, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни за сдружение „Тринога“ усилия.

Чл.26.(1) Физическите лица, упражняват правата си като подават писмено заявление до сдружение „Тринога“ , съдържащо минимум следната информация:

  1. име, ЕГН, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; 2. описание на искането; 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията /устно или писмено- на хартиен носител или по електронен път/; 4. подпис, дата, адрес за кореспонденция и телефон.

(2) Подаване на заявлението е безплатно.

(3) При подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно.

(4) В случай на смърт на физическото лице, правата му се упражняват от неговите наследници като към заявлението се прилага и удостоверение за наследници.

Чл. 27. Заявлението се разглежда и  сдружение „Тринога“ се произнася в срок до 1 месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца. Сдружение „Тринога“ информира субекта на данни за всяко такова удължаване в срок от 1 месец от получаване на искането като посочва и причините за забавянето. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Чл. 28. Сдружение „Тринога“ предоставя отговор на заявителя като се съобразява с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информация/устно или писмено- на хартиен носител или по електронен път/.

Чл. 29. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.

Чл. 30. В случай, че заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови права, свързани със защитата на личните данни, заявителят има право да упражни правото си на защита.

 

VII. Информация за субекта на данни:

 

Администратор: Сдружение с нестопанска цел „Тринога“, със седалище и адрес на управление: България, пощенски код 2267, с. Желен, местност  Букор,  Даскалова къща.

Телефон 0885050565 – на Председателя Филип Кирилов Кирилов,

Е-mail: trinogamedia@gmail.com; Официален сайт: www.vegetarium.info ,

Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни Адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон +359 2 915 3518 Е-mail kzld@cpdp.bg Официален сайт: www.cpdp.bg