Интегрална Пермакултура

Интегралната Пермакултура представлява синергия между две приложни науки:

Интегрален подход и Пермакултура

Интегралната Пермакултура е основа на структурата и функцията на проект Вегетариум. Тя е синтез на принципите и методите на Интегралния подход (по Кен Уилбър, д-р Пашкулев и други учени) и Пермакултурата (по Бил Молисън, Дейвид Холмгрен и други).

Състои се в овладяване и градивно прилагане на непреходните, функционални принципи на самата природа и също на принципите на житейския успех, взаимната изгода и синергия. Представлява адаптираното приложение на тези неизменни принципи, в зависимост от актуалните конкретни условия: време, местоположение, произход, целеви групи, език, култура, среда, конкретни цели и други.

Какви са тези системи?

  1. Пермакултура

Растяща устойчивост и богата реколта. С природни методи.

Пермакултурата е етичен и творчески процес на проектиране и осъществяване. Процес на цялостно и системно мислене, основано на принципите на правилния дизайн.

Пермакултурата ни насочва да пресъздаваме успешните и плодоносни модели и взаимоотношения, които можем да открием в природата. Може да се приложи във всички области на човешка дейност: от селското стопанство до екологичното строителство, от подходящата технология до образованието и икономиката.

Чрез възприемане на етиките и прилагане на принципите на пермакултурата в нашето ежедневие, ние можем да прерастнем от зависими потребители в отговорни производители.

Този процес изгражда умения и устойчивост в дома и местната ни общност, които ни подготвят за непредвидимото бъдеще и възможните дефицити.

Основи на пермакултурата са ТРИТЕ ЕТИКИ, които ръководят използването на 12 принципа на дизайна и гарантират, правилното им ползване. Тези 12 принципа се разглеждат като универсални, въпреки че методите, на приложението им са много ранообразни, в зависимост от мястото и ситуацията.

 

3-те ПЕРМАКУЛТУРНИ ЕТИКИ СА:

Грижа за земята: възстановяване на природния капитал;

Грижа за хората: грижа за себе си, семейството и общността;

Споделяне на изобилието: разпределение на излишъка и ограничаване на потреблението.

 

 

12-ТЕ ПРИНЦИПА НА ПЕРМАКУЛТУРНИЯ ДИЗАЙН СА:

Наблюдавай и взаимодействай с природата;

Улови и съхранявай енергия;

Получи реколти и ползи;

Приемай отзиви и сам хармонизирай настройките;

Използвай и цени възобновяемите източници;

Не произвеждай отпадъци;

Проектирай от модели и принципи – към детайли;

Интегрирай и обединявай, вместо да разделяш;

Използвай прости, малки и бавни разрешения;

Използвай и оценявай разнообразието;

Използвай граничното и оценявай отхвърленото;

Подхождай творчески и реагирай на промените.

 
 

2. Интегрален подход

Синергия и Всеобщи Ценности

 

Интегралният подход е ориентиран към постигане на ефективно съгласие и единодействие въз основа на общочовешките ценности. Той изучава и моделира природните, човешките и социалните системи въз основа на общи закономерности и индивидуални особености. Ние имаме опит с отворено-прагматичната му версия, която предвижда широко участие на хора с различен произход, базова култура и светоглед, както и ударение върху непосредствено приложими принципи и технологии.

 

Основни принципи:

 

И вместо Или: Този принцип набляга на намирането на обща основа във вярванията и съгласуването на интересите. Той отхвърля крайните позиции, които противопоставят едностранчиви светогледи, политически позиции, етнически произход или полови перспективи срещу всички други мнения;

 

Холистичност: Интегралният подход признава, че хората и човешките групи функционират като взаимосвързани системи. Той счита развитието на съзнанието, различните черти на характера и самодейното творчество като съществени за постигането на оптимални резултати. Холистичното мислене обхваща дисциплините и начините на оцеляване, поддържане и развитие;

 

Есенциалност – извлича и дава предимство на особено важните за благополучието на отделния човек, малките групи, широкия социум и околната среда принципи и практики. За целта се ползва широк спектър от приложни знания – от многовековния опит, до последните научни постижения;

 

Обучение в подходяща среда – споменатите опции биха били непълноценни при изцяло онлайн занятия или дори при директни лекции и демонстрации в градска или неподготвена за целта селска среда. В Дом Вегетариум поддържаме всички необходими условия, инструменти и преподаватели, и осъществяваме процеса чрез съвместен живот сред природата, плюс основните технологични удобства и непрекъсната обратна връзка за състоянието и образователното ниво на всеки от участващите;

 

Комплексност – използват се разнообразни и допълващи се инструменти за хармонизиране и развитие, които могат да бъдат групирани според 4-те перспективи:

 

АЗ (Душата) – Индивидуална, Вътрешна: с фокус в личностното развитие и жизненото призвание, психорегулиращи принципи и адаптирани техники;

 

ТО (Тялото) – Индивидуална, Външна: здравословен режим, хранене, трезвеност, телесна хигиена и физкултура;

 

ТЕ (Средата и финансите) – Колективна, Външна: екологична и бизнес култура, екоземеделие и устойчиво развитие, стопанство;

 

НИЕ (Общността) – Колективна, Вътрешна: хуманистични и демократични принципи и практики на обучение, информационна хигиена в интернет, конструктивно общуване и взаимопомощ, включително при извънредни обстоятелства.

 

В обобщение, Интегралната Пермакултура насърчава холистичното мислене, възприема сложността, цени приобщаването и се стреми към подобряване на човечеството и нашата планета.

Намерете ни в YouTube: