Еко лагери 2022

КОЛКО КРАСИВО ПРИКЛЮЧЕНИЕ!
Благодарим на всички – участници, еко-общности, дарители и сътрудници, че го осъществихме заедно!
Бе вдъхновяващо да бъдем домакини, да си сътрудничим за доброто на природата, обществото и цялата Земя!
Вижте краткия ни филм за проекта – ТУК
Пишете ни във Facebook – ТУК

 

Проект ACF/795 “Образователните общности – вдъхновение за еко-активисти” се осъществява с финансовата 
подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
www.activecitizensfund.bg
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от сдружение "Тринога" и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Оператора на Фонд Активни граждани България.